Zarządzenie w sprawie harmonogramu

Zarządzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.
Zarządzenie nr 2

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2091/D2016000209101.pdf

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.
Poz. 2091
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zakazuje się:
a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek,
perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych
lub lotów konkursowych gołębi,
b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego
innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,
c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz
ptaków łownych;
2) nakazuje się:
a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych
lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi
w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem
ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie
ptaki,
d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny
przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:
– rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,
– datę przemieszczenia,
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 1906).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2091
– miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,
– liczbę ptaków,
e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed
dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany
drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa,
w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie
zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie
rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od
wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności
informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu
medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.
3. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu
podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.
§ 2. 1. Dopuszcza się, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii, zorganizowanie targu, wystawy, pokazu
lub konkursu z udziałem żywych ptaków, wyłącznie w pomieszczeniu uniemożliwiającym kontakt tych ptaków z dzikim
ptakami.
2. Powiatowy lekarz weterynarii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:
1) podmiot zamierzający zorganizować:
a) targ, wystawę lub konkurs z udziałem żywych ptaków przedstawi – w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną
datą tego targu, wystawy lub konkursu,
b) pokaz z udziałem żywych ptaków przedstawi – w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą tego pokazu
– wykaz gospodarstw, z których będą pochodzić ptaki, z udziałem których ma zostać zorganizowany odpowiednio
targ, wystawa, konkurs lub pokaz;
2) przeprowadzona przez tego lekarza analiza ryzyka wykaże, że zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu
z udziałem żywych ptaków nie spowoduje zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.
3. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza analizę ryzyka, biorąc pod uwagę status epizootyczny miejsca, w którym
ma być zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs z udziałem żywych ptaków, oraz miejsc pochodzenia tych
ptaków, w szczególności:
1) czy w ostatnich trzech miesiącach nie odnotowano w miejscach pochodzenia ptaków ognisk wysoce zjadliwej grypy
ptaków;
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2091
2) czy gospodarstwo położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którego pochodzi drób przeznaczony na targ,
wystawę, pokaz lub konkurs, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu;
3) lokalizację zakładu drobiu lub fermy drobiu.
4. Powiatowy lekarz weterynarii, przeprowadzając analizę ryzyka w zakresie dotyczącym miejsc pochodzenia żywych
ptaków, z udziałem których ma zostać zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs, bierze pod uwagę informacje
o statusie epizootycznym tych miejsc, przekazane mu przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii.
5. Żywe ptaki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, z udziałem których ma zostać zorganizowany targ, wystawa,
pokaz lub konkurs, zaopatruje się w świadectwo zdrowia zawierające następujące dane:
1) rodzaj przesyłki, ze wskazaniem gatunku drobiu;
2) datę przemieszczenia;
3) miejsce pochodzenia, miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia;
4) liczbę ptaków.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

Ogłoszenie – Wyznaczenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje iż, jest możliwość zawarcia umów cywilno-prawnych w następstwie wyznaczenia na podstawie decyzji administracyjnej na rok 2017. Wyznaczenia odnoszą się do czynności w których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj:

 

 • szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych;
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 • badania mięsa zwierząt łownych;
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 • sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 • pobierania próbek do badań;
 • sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku z wyznaczeniem, będą podpisywane WYŁĄCZNIE z osobami, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub umowę o pracę od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Osoby ubiegające się o wyznaczenie winny legitymować się kwalifikacjami o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób i w rozdziale IV A pkt 1 sekcja III załącznik I Rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 5 grudnia 2016 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lipsku
 

Uwaga – ASF!

HODOWCO!
W związku z wystąpieniem na terenie Polski czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń i realnym zagrożeniem dalszego szerzenia się choroby na terenie kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku przypomina:
1.  Aby nie dopuścić do wejścia wirusa do stada świń hodowca powinien:
– solidnie zabezpieczyć chlewnię poprzez odpowiednie jej ogrodzenie, uniemożliwiające kontakt świń z dzikami oraz zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolnożyjących
– ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń i miejsc, w którym znajdują się zwierzęta,
– stosować w gospodarstwie podstawowe procedury sanitarne –stosować odkażanie bieżące , pilnować zmiany obuwia i odzieży przez osoby, które muszą wejść do chlewni,
– nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia, bez świadectw zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia.
– nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności oraz zlewkami kuchennymi.
2. Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie ASF, a także każdej innej choroby zakaźnej jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (jest to obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną). Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio do powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii opiekującego się stadem lub do właściwego organu samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz). Objawami nasuwającymi podejrzenie ASF mogą być: wysoką gorączka, sinica skóry uszu, brzucha, wybroczyny na skórze, duszność, pienisty lub krwisty wypławy z nosa, biegunka z domieszką krwi. Należy podkreślić, że właściciele świń nie powinni obawiać się zgłaszania podejrzanych przypadków zachorowań świń ponieważ w przypadku stwierdzenia ASF i likwidacji stada właściciel otrzymuje pełne odszkodowanie z budżetu państwa.
3. Należy zgłaszać przypadki wystąpienia w Państwa stadzie przypadków zwiększonej ilości  padnięć, zachorowań świń z objawami nasuwającymi podejrzenie ASF oraz przypadkach zachorowań z nietypowymi objawami. Jednocześnie należy informować o każdym przypadku znalezienia padłego dzika, w tym dzików zabitych podczas wypadków drogowych.

Ubój gospodarczy świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku przypomina o obowiązkowym badaniu mięsa świń, nutrii i dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa na użytek własny, na obecność włośni,  zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370 z późn. zm.). Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny poddaje się zwierzęta zdrowe, po upływie karencji jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Próbka do badań powinna być dostarczona do urzędowego lekarza weterynarii (lista urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do wykonania badania mięsa na obecność włośni poniżej). Koszt badania pokrywa posiadacz tego mięsa. Urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa w kierunku włośni.
Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia. Ponadto właściciel zwierzęcia zobowiązany jest co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku o zamiarze przeprowadzenia uboju.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego § 1 pkt 34 zł tj. niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 100 do 2 000 zł.
Urzędowymi Lekarzami Weterynarii na terenie powiatu lipskiego wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny są:
Lp.    Imię i nazwisko  lekarza weterynarii,    Miejsce wykonywania badań,    telefon,    teren działania
1.    Mariusz Dzik,    Grabowiec  ul. Wąchocka 3 27-353 Rzeczniów,    602 599 307,    gmina Rzeczniów
2.    Jacek Kaczmarski,    Stara Wieś 153 27-350 Sienno,    48 37 86 013 602 835 518,    gm. Sienno
3.    Dariusz Kaźmierski, Poręba 117 ul. T.Kościuszki 12 27-300 Lipsko,    48 37 81 410 606 731 861,    powiat lipski
4.    Bogdan Kosicki, Chotcza Józefów 67 27-312 Chotcza,    48 37 51 006,    gm. Chotcza
5.    Zbigniew Nieciecki, ul. Sandomierska 22 27-310 Ciepielów,    48 37 88 095, 606 915 132,    gm. Ciepielów
6.    Łukasz Pluta,    Wierzchowiska Pierwsze 46 27-350 Sienno,    510 529 990,    gm. Lipsko
7.    Sławomir Tomanek, Rzeczniów 195 27- 353 Rzeczniów,    48 61 67 289, 604 870 098,    gm. Rzeczniów
8.    Jacek Witkowski, ul. Słoneczna 2/3 27-320 Solec,    48 37 61 218, 604 093 950,    gm. Solec
9.    Piotr Guzowski,    Ul. Kościuszki 22 27-300 Lipsko,    606 645 844,    gm. Lipsko
10.    Michał Stępień, ul. Boczna 7 27-300 Lipsko,    694 532 674,    gm. Lipsko

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

http://www.wiw.mazowsze.pl/images/aktualnosci/wytyczne_mlo_1_06_2016.pdf

Zimą pamiętaj o zwierzętach!

 • Sprawdź stan budy czy jest odpowiednio ocieplona- wyściel ją słomą lub kocem.
 • Zapewnij psu więcej ruchu – pozwól mu się np. wybiegać, psu trzymanemu na uwięzi zapewnij odpowiednią jej długość ( min.3 m.).
 • Pamiętaj, że zwierzęta zimą potrzebują wysokokalorycznej karmy.
 • Zapewnij im świeżą wodę do picia, pilnuj aby nie zamarzała.
 • Zapewnij zwierzętom ciepłą ( nie gorącą!!!) karmę oraz wodę – to pomoże im w utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała.
 • Jeśli możesz zapewnij wolnożyjącym kotom schronienie. Jeżeli dokarmiasz koty wolnożyjące rób to konsekwentnie.

pies-zima

ZAWSZE REAGUJ GDY SPOTKASZ POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI ZWIERZĘTA – W TAKICH PRZYPADKACH INFORMUJ URZĄD GMINY,MIASTA, STRAŻ MIEJSKĄ LUB POLICJĘ. ZWIERZĘCIU POZOSTAWIONEMU BEZ OPIEKI PODCZAS MROZU GROZI ŚMIERĆ

 

 

Wyznaczenia na 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje iż, jest możliwość zawarcia umów cywilno-prawnych w następstwie wyznaczenia na podstawie decyzji administracyjnej na rok 2016. Wyznaczenia odnoszą się do czynności w których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj:

 

 • szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych;
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 • badania mięsa zwierząt łownych;
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 • sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 • pobierania próbek do badań;
 • sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku z wyznaczeniem, będą podpisywane WYŁĄCZNIE z osobami, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub umowę o pracę od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Osoby ubiegające się o wyznaczenie winny legitymować się kwalifikacjami o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób i w rozdziale IV A pkt 1 sekcja III załącznik I Rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 4 grudnia 2015 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lipsku

Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje iż, jest możliwość zawarcia umów cywilno-prawnych w następstwie wyznaczenia na podstawie decyzji administracyjnej na rok 2015. Wyznaczenia odnoszą się do czynności w których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj:

• szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych;
• sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
• badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
• sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
• badania mięsa zwierząt łownych;
• sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
• sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
• pobierania próbek do badań;
• sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;
• badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku z wyznaczeniem, będą podpisywane WYŁĄCZNIE z osobami, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub umowę o pracę od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.
Osoby ubiegające się o wyznaczenie winny legitymować się kwalifikacjami o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób i w rozdziale IV A pkt 1 sekcja III załącznik I Rozporządzenia (WE) nr 854/2004.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 3 grudnia 2014 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lipsku.

Older Posts »