Uwaga – ASF!

HODOWCO!
W związku z wystąpieniem na terenie Polski czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń i realnym zagrożeniem dalszego szerzenia się choroby na terenie kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku przypomina:
1.  Aby nie dopuścić do wejścia wirusa do stada świń hodowca powinien:
– solidnie zabezpieczyć chlewnię poprzez odpowiednie jej ogrodzenie, uniemożliwiające kontakt świń z dzikami oraz zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolnożyjących
– ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń i miejsc, w którym znajdują się zwierzęta,
– stosować w gospodarstwie podstawowe procedury sanitarne –stosować odkażanie bieżące , pilnować zmiany obuwia i odzieży przez osoby, które muszą wejść do chlewni,
– nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia, bez świadectw zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia.
– nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności oraz zlewkami kuchennymi.
2. Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie ASF, a także każdej innej choroby zakaźnej jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (jest to obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną). Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio do powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii opiekującego się stadem lub do właściwego organu samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz). Objawami nasuwającymi podejrzenie ASF mogą być: wysoką gorączka, sinica skóry uszu, brzucha, wybroczyny na skórze, duszność, pienisty lub krwisty wypławy z nosa, biegunka z domieszką krwi. Należy podkreślić, że właściciele świń nie powinni obawiać się zgłaszania podejrzanych przypadków zachorowań świń ponieważ w przypadku stwierdzenia ASF i likwidacji stada właściciel otrzymuje pełne odszkodowanie z budżetu państwa.
3. Należy zgłaszać przypadki wystąpienia w Państwa stadzie przypadków zwiększonej ilości  padnięć, zachorowań świń z objawami nasuwającymi podejrzenie ASF oraz przypadkach zachorowań z nietypowymi objawami. Jednocześnie należy informować o każdym przypadku znalezienia padłego dzika, w tym dzików zabitych podczas wypadków drogowych.

Ubój gospodarczy świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku przypomina o obowiązkowym badaniu mięsa świń, nutrii i dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa na użytek własny, na obecność włośni,  zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370 z późn. zm.). Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny poddaje się zwierzęta zdrowe, po upływie karencji jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Próbka do badań powinna być dostarczona do urzędowego lekarza weterynarii (lista urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do wykonania badania mięsa na obecność włośni poniżej). Koszt badania pokrywa posiadacz tego mięsa. Urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa w kierunku włośni.
Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia. Ponadto właściciel zwierzęcia zobowiązany jest co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku o zamiarze przeprowadzenia uboju.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego § 1 pkt 34 zł tj. niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 100 do 2 000 zł.
Urzędowymi Lekarzami Weterynarii na terenie powiatu lipskiego wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny są:
Lp.    Imię i nazwisko  lekarza weterynarii,    Miejsce wykonywania badań,    telefon,    teren działania
1.    Mariusz Dzik,    Grabowiec  ul. Wąchocka 3 27-353 Rzeczniów,    602 599 307,    gmina Rzeczniów
2.    Jacek Kaczmarski,    Stara Wieś 153 27-350 Sienno,    48 37 86 013 602 835 518,    gm. Sienno
3.    Dariusz Kaźmierski, Poręba 117 ul. T.Kościuszki 12 27-300 Lipsko,    48 37 81 410 606 731 861,    powiat lipski
4.    Bogdan Kosicki, Chotcza Józefów 67 27-312 Chotcza,    48 37 51 006,    gm. Chotcza
5.    Zbigniew Nieciecki, ul. Sandomierska 22 27-310 Ciepielów,    48 37 88 095, 606 915 132,    gm. Ciepielów
6.    Łukasz Pluta,    Wierzchowiska Pierwsze 46 27-350 Sienno,    510 529 990,    gm. Lipsko
7.    Sławomir Tomanek, Rzeczniów 195 27- 353 Rzeczniów,    48 61 67 289, 604 870 098,    gm. Rzeczniów
8.    Jacek Witkowski, ul. Słoneczna 2/3 27-320 Solec,    48 37 61 218, 604 093 950,    gm. Solec
9.    Piotr Guzowski,    Ul. Kościuszki 22 27-300 Lipsko,    606 645 844,    gm. Lipsko
10.    Michał Stępień, ul. Boczna 7 27-300 Lipsko,    694 532 674,    gm. Lipsko

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

http://www.wiw.mazowsze.pl/images/aktualnosci/wytyczne_mlo_1_06_2016.pdf

Zimą pamiętaj o zwierzętach!

 • Sprawdź stan budy czy jest odpowiednio ocieplona- wyściel ją słomą lub kocem.
 • Zapewnij psu więcej ruchu – pozwól mu się np. wybiegać, psu trzymanemu na uwięzi zapewnij odpowiednią jej długość ( min.3 m.).
 • Pamiętaj, że zwierzęta zimą potrzebują wysokokalorycznej karmy.
 • Zapewnij im świeżą wodę do picia, pilnuj aby nie zamarzała.
 • Zapewnij zwierzętom ciepłą ( nie gorącą!!!) karmę oraz wodę – to pomoże im w utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała.
 • Jeśli możesz zapewnij wolnożyjącym kotom schronienie. Jeżeli dokarmiasz koty wolnożyjące rób to konsekwentnie.

pies-zima

ZAWSZE REAGUJ GDY SPOTKASZ POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI ZWIERZĘTA – W TAKICH PRZYPADKACH INFORMUJ URZĄD GMINY,MIASTA, STRAŻ MIEJSKĄ LUB POLICJĘ. ZWIERZĘCIU POZOSTAWIONEMU BEZ OPIEKI PODCZAS MROZU GROZI ŚMIERĆ

 

 

Wyznaczenia na 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje iż, jest możliwość zawarcia umów cywilno-prawnych w następstwie wyznaczenia na podstawie decyzji administracyjnej na rok 2016. Wyznaczenia odnoszą się do czynności w których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj:

 

 • szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych;
 • sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 • badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 • badania mięsa zwierząt łownych;
 • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 • sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 • pobierania próbek do badań;
 • sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;
 • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku z wyznaczeniem, będą podpisywane WYŁĄCZNIE z osobami, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub umowę o pracę od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.

Osoby ubiegające się o wyznaczenie winny legitymować się kwalifikacjami o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób i w rozdziale IV A pkt 1 sekcja III załącznik I Rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 4 grudnia 2015 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lipsku

Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Zarządzenie nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje iż, jest możliwość zawarcia umów cywilno-prawnych w następstwie wyznaczenia na podstawie decyzji administracyjnej na rok 2015. Wyznaczenia odnoszą się do czynności w których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj:

• szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych;
• sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
• badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
• sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
• badania mięsa zwierząt łownych;
• sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
• sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
• pobierania próbek do badań;
• sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;
• badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku informuje, że umowy zlecenia zawierane w związku z wyznaczeniem, będą podpisywane WYŁĄCZNIE z osobami, które posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub umowę o pracę od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.
Osoby ubiegające się o wyznaczenie winny legitymować się kwalifikacjami o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób i w rozdziale IV A pkt 1 sekcja III załącznik I Rozporządzenia (WE) nr 854/2004.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 3 grudnia 2014 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lipsku.

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 

Podstawowe wymogi dotyczące uboju z konieczności poza rzeźnią :

 1. Zwierzę musi być zdrowe , które miało wypadek co uniemożliwiło jego transport do rzeźni z przyczyn podyktowanych jego dobrostanem.
 2. Zwierzę musi zostać poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii.
 3. Zwierzę poddane ubojowi i wykrwawieniu musi zostać przywiezione do rzeźni w higienicznych warunkach i bez zbędnej zwłoki .Usunięcia żołądka i jelit , bez dalszej obróbki poubojowej , można dokonać na miejscu , pod nadzorem lekarza weterynarii .Wszelkie usunięte narządy wewnętrzne muszą towarzyszyć zwierzęciu do rzeźni oraz muszą być oznakowane jako przynależne do tego zwierzęcia.
 4. Jeżeli od chwili dokonania uboju do przybycia do rzeźni upływa więcej niż dwie godziny , zwierzę musi zostać schłodzone. Jeżeli klimat na to zezwala, nie ma konieczności poddawania zwierzęcia chłodzeniu aktywnemu.
 5. Zwierzęciu musi towarzyszyć do rzeźni oświadczenie podmiotu, który utrzymywał zwierzę, stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz informację na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków , jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji.
 6. Zwierzęciu musi towarzyszyć do rzeźni poświadczenie lekarza weterynarii, stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, jego datę i czas oraz przyczynę uboju z konieczności, a także charakter leczenia , jakie zastosował lekarz weterynarii wobec danego zwierzęcia.
 7. Zwierzę poddane ubojowi musi nadawać się do spożycia przez ludzi w następstwie przeprowadzenia badania poubojowego w rzeźni , zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 854/2004, w tym także po dokonaniu dodatkowych badań, jakie są wymagane w przypadku uboju z konieczności.
 8. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze zobowiązane są przestrzegać wskazówek dotyczących wykorzystania mięsa, jakich może udzielić im urzędowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu badania poubojowego.

 

Więcej wskazówek na temat wymagań dotyczących ubojów z konieczności można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii z podaną ścieżką dostępu: zakładka z lewej strony „Higiena prod. Pochodzenia zwierzęcego”, po otwarciu tej zakładki na samym dole strony .

 

Wykaz zakładów ubojowych , celem indywidualnego ustalenia z właścicielem rzeźni przyjęcia tuszy zwierzęcia ubitego z konieczności:

 

L.p. Nazwa rzeźni Adres Zakwalifikowana do uboju Praca w dniach Telefon
1 PPHU ”BANMAS” 26-600 Radom ul. Rzeckiego 18 Bydło, świnie Pon., wt., śr., czw. 48/3844690
2 FPHU PM-TECH Przemysław Madejczyk 26-660 Jedlińsk ul. Ogrodowa 37 Bydło, świnie Uboje nieregularne 48/3213441
3 PPHU „JANHAS” 26-634 Gózd Niemianowice 27 Świnie Prawie codziennie, nie określone dni tyg. 48/3857656
4 PPHU „Nasz Produkt” 26-600 Radom ul. Nowa Wola Gołębiowska 103 Bydło, świnie Uboje nieregularne 48/3606272
5 PPHU „MAMBA” Sp.j. 26-640 Skaryszew Maków ul. Skaryszewska 15 Bydło, świnie Prawie codziennie, nie określone dni tyg. 48/6103142
6 PPHU „LEWIN” 26-652 Zakrzew Dabrówka Nagórna ul. Leśna 8 Bydło, świnie Śr., czw. 665060459
7 Rzeźnictwo i wędliniarstwo 27-100 Iłża Błaziny Dolne 50 Bydło, świnie Pon., czw. 48/6163379

 

Ogłoszenie

Szanowni Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich

Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny. Wzór powiadomienia jest dołączony do niniejszej ulotki.
Przypominam ponadto, że powstające przy uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 (SRM) powinny być przekazane do zbiornicy lub zakładu utylizacyjnego kategorii 1. Do ubocznych produktów kategorii 1 zaliczamy:
w odniesieniu do bydła do 6 miesiąca życia:
– migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka bydła w każdym wieku.
w odniesieniu do owiec i kóz:
– czaszka zawierająca mózg i oczy, migdałki i rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła; oraz
– śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku.
Ponadto informuję, że przy składaniu powiadomienia o zamiarze dokonania uboju na terenie gospodarstwa cieląt, owiec i kóz będą wydawane bezpłatnie oznakowane czarne foliowe worki do przechowywania SRM.
W przypadku uboju trzody chlewnej należy pamiętać, że nie oczyszczony przewód pokarmowy powinien zostać przekazany do zakładu utylizacyjnego. W przypadku oczyszczenia przewodu pokarmowego treść jelit może służyć jako nawóz, natomiast wyczyszczone jelita stają się środkiem spożywczym i mogą być wykorzystane do produkcji żywności. Prawidłowość zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwie będzie kontrolowana przez Inspekcję Weterynaryjną.

Główny Lekarz Weterynarii
Marek Pirsztuk

 


 
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

I. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:

……………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo:1)

……………………………………………………………………………………………………………………………
Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi:

……………………………………………………………………………………………………………………………
Liczba zwierząt poddawanych ubojowi:

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi:2)

……………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce uboju:

……………………………………………………………………………………………………………………………
Termin uboju:

……………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie:

……………………………………………………………………………………………………………………………
II. Oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka
Oświadczam, że pokryję koszty zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka dokonanego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.).

III. Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego
Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa pozyskanego3) ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny.

………………………………………………………………………………………….
(data i podpis)

 
1)Dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane.
2)Dotyczy cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia.
3)Niepotrzebne skreślić.

Ogłoszenie – wścieklizna

wscieklizna_skan

Older Posts »