[email protected] | (48) 378-25-44

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:

a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: [email protected], tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z/s w Siedlcach jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii z/s w Siedlcach,

c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku, który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: [email protected]., tel. 22 623 24 81,

b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Siedlcach : Email: [email protected] Telefon: (25 )632-64-59 wew. 38

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lipsku : e-mail: [email protected], tel. 48 37 82 544

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru/wykazu/listy- na podstawie  obowiązujących przepisów prawa;

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
i  archiwach;

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Skip to content