[email protected] | (48) 378-25-44

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku

Ustalił: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipsku

W uzgodnieniu z: Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii

28.04.2010r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.);
 2. zarządzenia nr  1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r.  w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );
 3. niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • powiecie – należy przez to rozumieć powiat Lipski;
 • Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku ;
 • Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku ;
 • Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły określone w § 6 Regulaminu;
 • kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zespołem.

§ 3

 1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
 2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:
 • wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
 • jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
 • wynikających z odrębnych ustaw.
 1. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
 2. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu Lipsko;
 3. Siedziba Inspektoratu mieści się w Lipsku.

Rozdział II

Organizacja Inspektoratu

§ 4

 1. Komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy.
 2. W zespołach, o którym mowa w §11 i 12, kierownikiem może być:  Inspektor Weterynaryjny do spraw zwalczana chorób zakaźnych zwierząt, zdrowia i ochrony zwierząt i Inspektor Weterynaryjny do spraw higieny żywności pochodzenia zwierzęcego
 3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

Rozdział III

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§ 5

 1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.
 2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:
 • zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
 • reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;
 • wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
 • udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
 • zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

§ 6

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.
 2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
 3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:
 • 1) Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • 2) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • 3) Zespół do spraw finansowo-księgowych
 • 4) Zespół do spraw administracyjnych
 • 5) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej

§ 7

1.        Kierownicy  odpowiadają za:

 • należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z  obowiązującymi przepisami prawa;
 • porządek i dyscyplinę pracy;
 • merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

2.      Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§ 8

1.      Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

3.      Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

1)        pracownika zajmującego się sprawą,

2)  kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

3)                 głównego księgowego – w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub  ma  powodować skutki finansowe;

4)                 radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym

4.      Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

1)      pracownika zajmującego się sprawą;

2)  kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;

3)             głównego księgowego – w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa  w § 14 ust. 2, oraz

2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§ 9

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

§ 10

1.      Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych                     i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.

2.      Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

Rozdział IV

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

§ 11

1.      Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

1) Prowadzenie czynności związanych monitoringiem zakażeń zwierząt oraz zwalczaniem chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego w celu wykluczenia zarażenia ludzi mających kontakt ze zwierzęciem lub żywnością pochodzenia zwierzęcego

2) Nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania warunków weterynaryjnych w miejscu gromadzenia zwierząt w celu zapewnienia odpowiednich wymogów dotyczących sposobu transportu i gromadzenia, dobrostanu, nadzoruje badanie zwierząt i wystawianie świadectw zdrowia przeznaczonych do obrotu i ich dobrostan, sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego w odniesieniu do punktów kopulacyjnych, unasienniania zwierząt,  sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami rolnymi,

3) Prowadzenie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt  oraz kontroli ich przemieszczania w celu zapewnienia wolnego statusu epizootycznego tym samym ochrony zdrowia publicznego, współpraca z ARiMR w ww  zakresie w celu weryfikacji danych zawartych w księgach rejestracji prowadzonych w siedzibach stad ze stanem faktycznym, prowadzenie czynności kancelaryjnych m.in. sporządzanie zestawień, analiz, sprawozdań, przygotowywanie pisemnych informacji w ww zakresie, prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej dla rolników i popularyzacja wiedzy opartej na aktualnych przepisach w zakresie cross-compliance

2.      W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Inspektor Weterynaryjny do spraw zwalczana chorób zakaźnych zwierząt, zdrowia i ochrony zwierząt

2) Kontroler Weterynaryjny do spraw identyfikacji, rejestracji i dobrostanu zwierząt

§ 12

1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

1) Prowadzenie nadzoru nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego w zakresie przestrzegania higieny i warunków sanitarno-weterynaryjnych przy pozyskiwaniu surowców, półproduktów, a następnie produkcji tej żywności i wprowadzaniu jej do obrotu w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa tych produktów, nadzorowanie pracy wyznaczonych przez PLW lekarzy wet. w zakresie prawidłowości – pobieranie prób, prowadzenie badań monitoringowych zwierząt, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa dla produktów pochodzenia zwierzęcego, prowadzenie czynności związanych z badaniem i monitoringiem zakażeń zwierząt oraz zwalczaniem chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego w celu wykluczenia zarażenia ludzi mających kontakt ze zwierzęciem lub żywnością pochodzenia zwierzęcego, organizuje, nadzoruje i monitoruje badania kontrolne pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i produktach pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa tych produktów przeznaczonych do obrotu, prowadzenie rejestrów zakładów, aktualizacja baz danych podmiotów, prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do nadzorowanego obszaru.

2) Prowadzenie nadzoru nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze do żywienia zwierząt, nadzór nad wytwórniami pasz, nadzór nad obrotem paszami, nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego, nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005, nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego w tym zakładami technicznymi i pośrednimi, fermami zwierząt wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego ,oraz  transportem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz, raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz, prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005, prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz

4) Współpraca z Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Handlową, prowadzenie  działalności informacyjnej dla przedsiębiorców i producentów rolnych i popularyzacja wiedzy opartej na aktualnych przepisach w zakresie higieny, jakości i bezpieczeństwa żywności oraz pasz

2.      W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Inspektor Weterynaryjny do spraw higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

2) Kontroler Weterynaryjny do spraw pasz, utylizacji

§ 13

1.      Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych należy:

1) Organizowanie, kierowanie, nadzorowanie wszelkich zagadnień związanych z rachunkowością finansową PIW w celu zapewnienia płynności finansowej jednostki, sporządzanie, analizowanie sprawozdań finansowych, planów finansowych jednostki, bilansu, sprawozdań rocznych ,rozliczeń rocznych w celu przestrzegania budżetu jednostki

2) Sporządzanie listy płac, kart zasiłkowych, obliczanie wynagrodzeń, naliczanie i odprowadzanie podatków w celu wypłaty zobowiązań wobec pracowników, sprawdzanie pod względem rachunkowym wszystkich dokumentów finansowych w celu prawidłowej realizacji zobowiązań i dochodów finansowych,

3) Prowadzenie teczek osobowych, list obecności pracowników PIW, prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń, prowadzenie operacji finansowych dochodów i wydatków budżetowych, dochodów i wydatków własnych oraz ZFŚS, sporządzanie raportów kasowych, księgowanie dokumentów zadekretowanych przez głównego księgowego, sporządzanie przelewów potrąceń z listy płac oraz rozrachunków związanych z zakupami,

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych  i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1)      Organizowanie, kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wszelkich zagadnień związanych z rachunkowością finansową PIW w celu zapewnienia płynności finansowej jednostki,

2)      Sporządzanie, analizowanie lub nadzorowanie  sprawozdań finansowych, planów finansowych jednostki, bilansu, sprawozdań rocznych ,rozliczeń rocznych w celu przestrzegania budżetu jednostki

3)      Nadzoruje sporządzanie listy płac, kart zasiłkowych, obliczanie wynagrodzeń, naliczanie i odprowadzanie podatków w celu wypłaty zobowiązań wobec pracowników, sprawdza pod względem rachunkowym wszystkie dokumenty finansowe w celu prawidłowej realizacji zobowiązań i dochodów finansowych, nadzoruje prawidłowe przeprowadzanie inwentaryzacji i prawidłowe prowadzenie kasy, prowadzi nadzór nad analityką syntetyczną i analityczną dochodów własnych w celu kontroli dochodów z przestrzeganiem budżetu jednostki, kontroluje zgodność operacji finansowych z planem finansowym w celu zachowania płynności finansowej

3.      W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Główny księgowy

2) Starszy referent administracyjno – księgowy

§ 14

1.      Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:

1) Przyjmowanie, rejestrowanie i rozprowadzanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych PIW, prowadzenie dokumentacji pism i spraw przychodzących i wychodzących z Inspektoratu, sporządzanie obowiązujących sprawozdań w celu dostarczenia informacji innym stanowiskom i instytucjom, udzielanie niezbędnych informacji interesantom lub w razie potrzeby kierowanie ich  do właściwych   stanowisk pracy lub instytucji w celu zapewnienia właściwej informacji

2) Prowadzenie rejestru stempli i pieczęci służbowych

3) Obsługa komputera, telefonów, faksów, kserokopiarki, sporządzanie i powielanie czystopisów w celu ułatwienia pracy innym stanowiskom,

2.      W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Referent administracyjny

2) Starszy referent administracyjno – księgowy

§ 15

1.      Do zadań samodzielnego  stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

1) Branie udziału w opracowywaniu  projektów pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza i ich opiniowanie

2) Parafowanie pod względem formalno – prawnym i redakcyjnym projektów prawa wewnętrznego, porozumień, pism procesowych

3) Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Powiatowego Lekarza

4) Wykonywanie zastępstwa procesowego przed: sądami polskimi w sprawach dotyczących działania organu, organem drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym, naczelnym organem administracji publicznej w rozumieniu Kpa

§ 16

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.

Wykaz załączników:

 1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku – zał. Nr 1.
 2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2.
Skip to content